مطالبات مردمي اولويت برنامه هاي ستاد مردمي دهه‌فجر در شهر بن برنامه‌هاي ستاد دهه‌فجر در شهر بن با اولويت مطالبات مردمي و جوانان برگزار خواهد شد

مطالبات مردمي اولويت برنامه هاي ستاد مردمي دهه‌فجر در شهر بن برنامه‌هاي ستاد دهه‌فجر در شهر بن با اولويت مطالبات مردمي و جوانان برگزار خواهد شد

ئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان بن:

ساماندهي قبور مطهرشهداي روستاي لارک ئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان بن گفت : آيندگان حق دارند از حماسه هاي بزرگان کشور خود اطلاع يابند و يکي از مهم ترين اقدامات در اين حوزه ساماندهي مناسب گلزار مطهر شهدا است.
اخبارشهرستان بن