جدول زمانی برنامه آموزش مکمل شنبه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه ۴ سیما برای فردا شنبه ۲۴ اسفندماه به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول

ساعت ۸ صبح ۸:۲۰ درس عربی پایه ۷.

ساعت ۸:۲۰ تا ۸:۴۵ صبح..درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۰ درس علوم تجربی پایه۸

ساعت ۹:۱۰ تا :۹:۳۰ درس ریاضی پایه۹

برنامه دوره ابتدایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب قرآن و فارسی پایه اول.

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب بازی وریاضی پایه دوم.

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم.

ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم

ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی.

ساعت ۱۵ الی ۱۵:۳۰ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشته ها

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ درس زمین شناسی پایه ۱۱ رشته های ریاضی و تجربی.

ساعت ۱۶ الی ۱۶:۳۰ درس تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی.

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷ درس شیمی ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک و تجربی.

ساعت ۱۷ الی ۱۷:۳۰ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ همه رشته ها.

ساعت ۲۲ الی ۲۲:۳۰ درس ریاضی پایه ۱۲ رشته تجربی.

ساعت ۲۲:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴

ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس علوم و معارف قرانی ۲ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح. درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۰: درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱: درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی.

دوره متوسطه دوم رشته های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰ پودمان۴

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب دانش فنی تخصصی (صورتهای مالی) پایه ۱۲پو دمان ۴ رشته حسابداری مالی شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش.

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ استاندارد عکاسی دیجیتال

پایه ۱۰ شاخه کاردانش.

.

*این خبر به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شده است*